Các chế độ WindowsSafe An toàn có thể khởi chạy Windows mà không có ứng dụng và hiệu năng đang chạy. Điều này có thể khá hữu ích trong việc khắc phục sự cố, sửa chữa và loại bỏ phần mềm độc hại, BootSafe 5 Crack loại bỏ công việc liên quan đến khởi động và định cấu hình Windows trong hầu hết mọi ...