NovaBench Crack 2019 là một chương trình điểm chuẩn thành phần cho Windows. Chúng được chia thành, ví dụ; kiểm tra tính toán kiểm tra GPU bao gồm kết xuất và hỗ trợ cho GPU. Các bài kiểm tra không phức tạp khi kiểm tra đĩa tập trung vào tốc độ ổ đĩa và ...