Navicat Crack 12.1.19 là một chương trình quản lý cơ sở dữ liệu cho phép bạn kết nối phần mềm với nhiều cơ sở dữ liệu, bao gồm SQL Server, PostgreQuery, MySQL, Oracle, MariaDB và SQLite. Navicat Premium cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng di chuyển dữ liệu vào tài liệu văn bản bằng cách sử dụng ...